مجله دانشجویی

ax

نقدی بر اظهارات امروز قاضی زاده هاشمی آقای وزیر واردات روغن پالم برخورد سیاسی با سلامت مردم است نه انتشار اخبار آن

باید از آقای وزیر پرسید که چه کسانی با سلامتی مردم برخورد سیاسی دارند و امنیت جانی و سلامت مردم را نشانه رفته اند؟ کسانی که خطرات رویکرد غیر شفاف دولت در این مسئله را گوشزد میکنند یا اشخاصی که اساسا مصرف پالم را برای سلامتی خوب میدانند؟ آیا انتشار مباحث مربوط به روغن پالم که خطر آن مورد تایید تمامی کارشناسان امر سلامت و جامعه پزشکی کشوراست سیاسی کاری محسوب می شود؟

| صفحه دانشجونیوز | ادامه مطلبمجله خبری

  • دانشگاه علوم پزشکی تبریز
  • شبکه اسلامی یا مجیر
  • خبرنامه دانشجویان ایران
  • جنگ نرم
  • نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاهها
Error on query in tag id=28